Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thông tin thể thao huyện Gia Lộc trong tình hình mới (Cập nhật: 13/08/2012)

Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nói chung và hoạt động văn hóa, thể thao nói riêng đã, đang và sẽ đặt ra những yêu cầu mang tính cấp bách đòi hỏi cần có sự vào cuộc một cách mạnh mẽ hơn nữa của các cấp, các ngành, nhất là ngành văn hóa để góp phần xây dựng huyện Gia Lộc giàu đẹp, văn minh.Nhà truyền thống huyện Gia Lộc.


Mảnh đất và con người Gia Lộc được hình thành và phát triển đã qua hàng ngàn năm, luôn gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Trong quá trình lao động, học tập và chiến đấu của nhân dân để xây dựng và bảo vệ quê hương cũng là quá trình sáng tạo ra những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể rất phong phú. Những giá trí văn hóa ấy, được lưu truyền từ đời này sang đời khác trở thành truyền thống văn hiến hết sức quí báu. Nó là sự kế thừa và kết tinh từ nhiều thế hệ và chính nó đã làm nên sức mạnh vô địch của con người chiến thắng thiên tai, địch họa và xây dựng nên đời sống vật chất, tinh thần ngày càng phong phú và tốt đẹp hơn.

Trải qua hàng ngàn năm, nhân dân Gia Lộc đã sáng tạo ra rất nhiều những giá trị văn hóa vô cùng quí giá. Người dân Gia Lộc đã tạo dựng cho mình bề dày truyền thống văn hiến và cách mạng, nhưng do sự biến đổi của thiên nhiên và xã hội, nên việc lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa nói chung và những hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng cần có sự quản lý của nhà nước để kế thừa và phát triển nó đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước hiện nay là vô cùng cần thiết. Vì Nghị quyết hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã xác định: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và coi: “Văn hóa vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển”.

Có thể khẳng định, những năm qua, cán bộ và nhân dân huyện Gia Lộc đã biết phát huy những thế mạnh về tự nhiên, xã hội để đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Xác định vai trò rất quan trọng của văn hóa là mục tiêu, đồng thời là nền tảng và động lực của phát triển. Văn hóa góp phần phát triển tiềm năng “con người” và tiềm năng trí tuệ của con người; là nội lực trong giao lưu, đối ngoại, tự vệ; nguồn lực của sáng tạo và nâng cao năng suất lao động. Văn hóa định hướng con người đến Chân  Thiện  Mỹ; tham gia vào việc lựa chọn con đường phát triển của cộng đồng. Chính vì vậy, nhiều năm qua Huyện ủy  HĐND, UBND huyện Gia Lộc đã rất quan tâm chỉ đạo ngành Văn hóa tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này, nhằm đảm bảo mọi hoạt động văn hóa phát triển phù hợp với định hướng của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Từ xác định mục tiêu đó, bức tranh Văn hóa  xã hội Gia Lộc đã có nhiều gam màu tươi sáng, diện mạo văn hóa của huyện ngày càng khởi sắc. Đó là nhiều loại hình hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và của ngành, góp phần giáo dục truyền thống và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, thông qua các hoạt động như: kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của địa phương và các ngành; lễ hội ở các di tích lịch sử, các hội diễn, hội thi, các cuộc giao lưu VHVN, sinh hoạt câu lạc bộ nhà văn hóa thôn, khu dân cư... đã không ngừng được đổi mới trong tổ chức và dàn dựng, chất lượng nghệ thuật được nâng lên. Công tác qui hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đẩy mạnh, xây dựng, tu bổ, nâng cấp, tôn tạo hoàn chỉnh nhiều công trình văn hóa khang trang như: Nhà truyền thống huyện, di tích lịch sử văn hóa Đền Quát xã Yết Kiêu, nhà thủy đình múa rối nước ở xã Lê Lợi...

Đặc biệt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được quan tâm, hiện tại huyện đã có 83/116 làng, khu dân cư được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, chất lượng phong trào ngày càng được củng cố và nâng cao. Phong trào thể dục, thể thao phát triển sâu rộng, góp phần rèn luyện thân thể, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ và nhân dân. Thể thao thành tích cao có nhiều bộ môn giữ vững và phát triển. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao được tăng cường. Công tác thanh, kiểm tra được duy trì thường xuyên; công tác tạo nguồn nhân lực được quan tâm...

Tuy nhiên, ngành văn hóa, thể thao cũng còn những khó khăn như: Mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân có nâng lên so với những năm trước đây, nhưng do thiếu điều kiện và phương tiện tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Kinh phí hoạt động văn hóa  thông tin  thể thao ở cơ sở còn thấp và còn phân bổ trên tổng số dân. Cán bộ văn hóa - thông tin, thể thao xã, thị trấn thường xuyên biến động và chưa được đào tạo chuyên sâu. Việc xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao có chuyển biến khá hơn, nhưng nhìn chung vẫn chưa huy động tốt nguồn lực của xã hội vào lĩnh vực này. Nhất là trong những năm gần đây, bên cạnh mặt tích cực của các loại hình hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa phát triển thì cũng kéo theo những tác động tiêu cực của Internet, nhiều loại sách báo, phim ảnh, băng đĩa, game online... không lành mạnh đã tác động xấu đến thanh thiếu niên và một bộ phận nhân dân, do vậy đã, đang và sẽ đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Thực tiễn của những năm đổi mới, phát triển kinh tế thị trường ở nước ta cho thấy, thông qua việc mở rộng quan hệ với nhiều nước, chúng ta đã tiếp thu được nhiều thành tựu văn minh của nhân loại, làm phong phú thêm nền văn hóa và đời sống tinh thần của dân tộc. Nhưng mặt khác, cũng trong quá trình mở cửa, hội nhập, sự xâm nhập của văn hóa và lối sống ngoại lai đã làm cho một số giá trị văn hóa, đạo đức và nếp sống gia đình truyền thống có nguy cơ mai một và xuống cấp.

Để tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao của huyện trong tình hình mới, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với nhiều cấp, nhiều ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư thực hiện tốt các mặt sau:

Trước hết là lĩnh vực văn hóa, quản lý văn hóa phải gắn với các cuộc vận động quần chúng. Quần chúng nhân dân là lực lượng đông đảo, giữ vai trò quyết định sự phát triển của xã hội. Do đó, Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng công tác vận động quần chúng. Dân thông thì dân mới nghe và mới làm. Bác Hồ đã từng dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đảng ta đã quán triệt quan điểm: “Lấy dân làm gốc” và mọi việc đều phải tuân thủ phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Mục đích cuối cùng của công tác quản lý văn hóa là làm sao để mọi người dân có đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú, tri thức cao, kiến thức rộng, nhằm củng cố gia đình và góp phần vào tiến trình phát triển của xã hội.

Về lĩnh vực thể dục  thể thao, phát triển thể dục  thể thao là một bộ phận quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc con người Gia Lộc, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước.

Để đạt được những mục tiêu chiến lược đó, cần tăng cường công tác quản lý trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện qui hoạch phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao giai đoạn (2011 - 2015), định hướng đến năm 2020 và kế hoạch hàng năm, thực hiện chính sách phát triển về thể dục, thể thao, đã được chính phủ phê duyệt. Kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ của Trung tâm thể dục, thể thao cấp huyện, xúc tiến thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, thị trấn theo thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiến hành kiểm tra lại tính hiệu quả của các câu lạc bộ thể thao ở các thôn, khu dân cư và các bộ môn từ đó rút kinh nghiệm và chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho thể dục, thể thao trên địa bàn toàn huyện.

Tổ chức chỉ đạo công tác xây dựng và triển khai các đề án phát triển văn hóa, thể dục, thể thao của tỉnh và huyện; đồng thời huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng đối với các điển hình tiên tiến, các tập thể xuất sắc và các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể dục, thể thao. Triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt công tác liên doanh, liên kết giữa Trung tâm Văn hóa, Thể dục - Thể thao của huyện với các ngành, đoàn thể trong huyện và với các huyện bạn trong và ngoài tỉnh...

Phạm Văn Thung (HUV,  Trưởng phòng VH&TT huyện Gia Lộc)

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua báo đài
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0