Kế hoạch trưng bày chuyên đề: Tuổi trẻ Hải Dương với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước (Cập nhật: 08/04/2015)

Ngày 03/4/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch số 381/KH-BTC, Kế hoạch trưng bày chuyên đề "Tuổi trẻ Hải Dương với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước". vhttdlhd.vn trân trọng gửi tới quý độc giả.

   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                           ----------------                                                                         -------------------------------------
                    Số:   381  /KH - BTC                                                                    Hải Dương, ngày 03 tháng 4  năm 2015


          KẾ HOẠCH TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ
Tuổi trẻ Hải Dương với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta diễn ra trong 20 năm (1955-1975) đầy cam go khắc nghiệt. Đây được coi là cuộc chiến tranh thần thánh sau kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương đóng góp nhiều sức người, sức của - đặc biệt là thế hệ trẻ đã cùng quân và nhân dân cả nước đánh đuổi đế quốc Mỹ giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015); Kỷ niệm 129 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2015) và 38 năm ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5/1977 - 18/5/2015); Được sự đồng ý của UBND tỉnh Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập BTC trưng bày và giao Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề "Tuổi trẻ Hải Dương với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước”. BTC trưng bày xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).
- Tuyên truyền, giáo dục cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ (cán bộ, học sinh, sinh viên) về truyền thống lịch sử, đấu tranh anh dòng và các chiến công, của quân và dân Hải Dương trong kháng chiến chống Mỹ; sự đóng góp sức người, sức của góp phần vào chiến thắng lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn toàn miền nam thống nhất đất nước; kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong đó có tuổi trẻ Hải Dương đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng và vinh danh.  
- Nhằm khơi dậy lòng tự hào, ý chí quyết tâm của thế hệ trẻ và mọi tầng lớp nhân dân Hải Dương trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, công bằng, văn minh.     
2. Yêu cầu:                           
- Nội dung trưng bày cần bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước quy định.
- Tài liệu hiện vật, hình ảnh phục vụ trưng bày phong phú, tiêu biểu, chân thực, rõ ràng và chính xác.
- Đảm bảo tính mỹ thuật trong thể hiện trưng bày, tổ chức, sắp xếp hợp lý, trang trọng và khoa học; các giải pháp trong nghệ thuật trưng bày phải sinh động, hấp dẫn, công tác thuyết minh, giới thiệu phải đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của du khách tham quan;
- Đảm bảo an ninh trật tự cho khách tham quan, an toàn tuyệt đối cho tài liệu hiện vật và các phương tiện trưng bày.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Trưng bày từ ngày 24/4/2015 - 24/5/2015, dự kiến khai mạc vào 8h30 ngày 24/4/2015 (thứ Sáu).
2. Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Hải Dương, số 11 đường Hồng Quang, Tp Hải Dương.
III. NỘI DUNG
3.1. Nội dung trưng bày gồm 3 chủ đề:
- Chủ đề 1: Âm mưu và tội  ác của  giặc Mỹ trên đất Hải Dương
- Chủ đề 2: Tuổi trẻ Hải Dương góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ 
- Chủ đề 3: Phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng cho tuổi trẻ Hải Dương.
3.2. Tổ chức các buổi nói chuyện cho các em học sinh, sinh viên thông qua các nhân chứng lịch sử (trước và trong thời gian trưng bày).
3.3. Phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức đêm văn nghệ chào mừng 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hô Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015).
3.3. chương trình khai mạc
* Thời gian: Từ 8h30 ngày 24/4/2015
* Thành phần: Dự kiến 400 người, trong đó: đại biểu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài tỉnh: 100 người; đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương: 50 người; học sinh 100; sinh viên, đoàn thanh niên: 150 người.
* Chương trình khai mạc:
- Đón tiếp đại biểu và tặng hoa chúc mừng (nếu có)
- Văn nghệ chào mừng
- Tuyên bố, lý do, giới thiệu đại biểu
- Phát biểu khai mạc của Giám đốc Bảo tàng
- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh
- Trao tặng kỷ vật cho bảo tàng; trao giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân có tài liệu hiện vật  trao tặng.
- Cắt băng khai mạc và tham quan trưng bày
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
A. Thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc (có phụ lục kèm theo).  
B. Phân công nhiệm vụ
1. Trưởng BTC: Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho thành viên các tiểu ban và chịu trách nhiệm chung.
2. Tỉnh đoàn Hải Dương: Tham gia xây dựng kế hoạch tổ chức khai mạc trưng bày, chỉ đạo, đôn đốc cử đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên thuộc sự quản lý của tỉnh đoàn đến dự khai mạc và tổ chức tham quan trong thời gian diễn ra trưng bày; tham gia đón tiếp đại biểu và các công việc khác có liên quan khi trưởng BTC phân công.
3. Phòng Di sản văn hóa: Tham gia xây dựng kế hoạch tổ chức khai mạc trưng bày, đón tiếp đại biểu và các công việc khác có liên quan khi trưởng BTC giao nhiệm vụ. 
4. Bảo tàng tỉnh:
- Xây dựng kế hoạch sưu tầm tài liệu hiện vật, kế hoạch tổ chức, đề cương, maket trưng bày, viết tin, bài tuyên truyền, lựa chọn tài liệu, hiện vật; điều hành chương trình khai mạc, viết bài phát biểu khai mạc cho Lãnh đạo Sở VHTTDL, soạn thảo và gửi giấy mời đến các đại biểu dự họp, dự khai mạc, tham gia đón tiếp đại biểu. 
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và vận động tài trợ, lập dự toán kinh phí trình Thủ trưởng và Trưởng BTC phê duyệt.
5. Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Phối hợp với Bảo tàng tỉnh để đăng tải tin, bài có liên quan đến việc tuyên truyền trưng bày trên tạp chí VHTTDL, báo điện tử và cổng thông tin của Sở VHTTDL...
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Từ ngày 20/2 - 31/3/2015: Xây dựng kế hoạch sưu tầm, họp BTC triển khai nội dung kế hoạch.  
- Từ 1/4 - 17/4/2015: Tiếp nhận tài liệu hiện vật, lựa chọn hiện vật, viết thuyết minh; đề cương chi tiết, hoàn thành maket trưng bày; tổ chức nói chuyện lịch sử; xây dựng chương trình khai mạc, họp triển khai công tác tổ chức khai mạc và trưng bày.
- Từ 18- 23/4/2015: Họp kiểm điểm tiến độ; nghe các tiểu ban báo cáo nội dung công việc được phân công; thống nhất và duyệt nội dung, maket trưng bày.
  - Từ 24/4 - 24/5/2015: Tổ chức khai mạc và trưng bày phục vụ đón khách tham quan.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Kinh phí chi cho việc tổ chức trưng bày và sưu tầm tài liệu hiện vật từ nguồn ngân sách cấp cho Bảo tàng tỉnh năm 2015.
Trên đây là kế hoạch tổ chức trưng bày chuyên đề “Tuổi trẻ Hải Dương với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước” các thành viên BTC và các tiểu ban giúp việc, cá nhân được giao nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                 TRƯỞNG BAN
- Sở VHTTDL (để b/c);                                                                    
- Bảo tàng tỉnh;
- Thành viên BTC;
- Lưu: VT.                                                                                           Đã ký
                                                                                                            
                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL
                                                                                                Nguyễn Đức Việt
                                                                                       

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0