Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động VHTTDL kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2015) (Cập nhật: 15/04/2015)

Ngày 13/4/2015, Sở VHTTDL ban hành Kế hoạch số 417/KH-SVHTTDL về việc "Tổ chức các hoạt động VHTTDL kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015). vhttdlhd.vn trân trọng gửi tới quý độc giả toàn văn kế hoạch này.

                        UBND TỈNH HẢI DƯƠNG                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    ----------------                                                     ------------------------------------
           Số: 417 /KH-SVHTTDL
                                                                      Hải Dương, ngày 13 tháng 4 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch

kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2015)

 

Thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 09/3/2015 của Tỉnh ủy Hải Dương về việc tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015) với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

-     Thể hiện sự ngưỡng mộ,  tôn kính của các tầng lớp nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu - Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

-     Tổ chức các hoạt động kỷ niệm để mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tưởng nhớ, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cống hiến lớn lao của Người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

-  Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực tham gia xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chị thị 03-CT/TW.

2. Yêu cầu:

-     Gắn hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015) với việc tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Đại hội thi đua yêu nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo trang trọng, hiệu quả.

-     Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan rộng thiết thực nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

-     Đảo bảo tốt an ninh trật tự, tiết kiệm, lành mạnh tại các điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nơi công cộng.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1.  Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Ra chuyên đề chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015).

- Gửi đăng tin, bài trên các báo, tạp chí của tỉnh và Trung ương về hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của tỉnh Hải Dương nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2.   Trung tâm Văn hóa tỉnh:

- Tổ chức chương trình biểu diễn ca nhạc và dạ hội quần chúng vào tối ngày 19/5/2015 tại Quảng trường Độc lập (thành phố Hải Dương) với chủ đề chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

-  Hướng dẫn nội dung tuyên truyền, cổ động chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nội dung khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

- Tổ chức Triển lãm ảnh tư liệu tại Nhà Triển lãm.

- Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị và ở cơ sở.

3.  Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn:

Tổ chức chương trình biểu diễn ca nhạc vào tối ngày 17/5/2015 tại Quảng trường Độc lập (thành phố Hải Dương) với chủ đề chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4.       Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao, tổ chức các chương trình, hoạt động chuyên ngành có tính chuyên đề để chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh .

5.   Nhà Thi đấu TDTT tỉnh, các Trung tâm: Đào tạo Huấn luyện thể thao tỉnh,  Thể thao dưới nước và các Liên đoàn Thể thao:

Tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

6.  Các Phòng Quản lý nhà nước thuộc Sở:

- Phòng Nghiệp vụ Văn hóa:

Tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Giúp lãnh đạo Sở trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đã phê duyệt.

- Phòng nghiệp vụ Du lịch:

Tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hải Dương xây dựng các tua, điểm du lịch tới các di tích lịch sử văn hóa, danh thắng trong tỉnh và khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng chương trình khuyến mại, tặng quà trong dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Phòng nghiệp vụ TDTT:

Tham mưu ban hành Điều lệ các Giải thể thao và phối hợp với Nhà Thi đấu TDTT tỉnh, Trung tâm Đào tạo Huấn luyện thể thao hướng dẫn, tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu các môn thể thao theo kế hoạch.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Chủ trì phối hợp, hướng dẫn các đơn vị lập dự toán chi tiết, chuẩn bị đủ nguồn kinh phí, làm việc với Sở Tài chính, thẩm định và quyết toán kinh phí thu, chi theo quy định hiện hành.

- Thanh tra Sở:

Phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Văn phòng Sở:

       Treo cờ, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở cơ quan Văn phòng Sở và hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở treo cờ, khẩu hiệu tại trụ sở đơn vị.

7.  Các huyện, thị xã, thành phố:

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các Trung tâm: VHTT, TDTT, VHTT-TT tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch cụ thể và xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó tập trung làm tốt các nội dung chính sau:

- Tổ chức treo băng cờ, khẩu hiệu tại trung tâm huyện, các tuyến phố chính của thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn. Hướng dẫn các công sở, nhà dân vệ sinh đường phố, trang trí khẩu hiệu và treo cờ tổ quốc ở nơi trang trọng.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao tại cơ sở.

- Tại thành phố Hải Dương: Trung tâm Văn hóa và Thông tin thành phố tổ chức chương trình biểu diễn ca nhạc vào tối ngày 18/5/2015 tại Quảng trường Độc lập (thành phố Hải Dương) với chủ đề 125 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015).

- Tại thị xã Chí Linh: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã tổ chức chương trình biểu diễn ca nhạc chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  vào ngày 19/5/2015, tại trung tâm thị xã.

Trên đây là một số hoạt động tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), gắn với việc tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Đại hội thi đua yêu nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa - Thông tin; Văn hóa, Thông tin và Thể thao; Văn hóa - Thể thao và TDTT các huyện, thị xã, thành phố tích cực tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên và báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Nghiệp vụ Văn hóa) trước ngày 19/5/2015.

Các đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách các đơn vị và thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung trên theo nhiệm vụ được giao./.

 

Nơi nhận:

- Bộ VHTTDL; (để báo cáo)

- Cục Văn hóa cơ sở; (để báo cáo)

- UBND tỉnh; (để báo cáo)

- Ban Tuyên giáo TU; (để báo cáo)  

- Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở;

- UBND các huyện, TX, TP; (để ph/hợp chỉ đạo)

- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; (để thực hiện)

- Phòng VHTT  và các Trung tâm: VHTT, VHTT-TT, TDTT các huyện, TX, TP; (để thực hiện)

- Lưu VT.  

 GIÁM ĐỐC

 

(Đã Ký)

 

 

                  Lương Văn Cầu       

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0