Quản lý văn hóa ở thành phố Hải Dương Để xây dựng và phát triển đời sống văn hoá ở cơ sở (Cập nhật: 01/11/2011)

Để hiệu quả, Phòng Văn hoá và Thông tin tập trung đi sâu quản lý một số hình thức tiêu biểu theo từng loại hoạt động dịch vụ văn hoá từ đó làm cơ sở tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân từng bước hoạt động theo đúng quy định chung của thành phố

Nghị quyết Trung ương (khoá XIII) về đẩy mạnh phát triển đời sống văn hoá, nâng cao vị thế của hoạt động văn hoá trong phát triển kinh tế xã hội đã tạo nên một phong trào văn hoá phong phú và đa dạng, đặc biệt ở vùng đô thị như thành phố Hải Dương. Tuy nhiên, sự bừng dậy của hoạt động văn hoá trong những năm qua với nhiều hình thức khác nhau, cả tự giác lẫn tự phát, đang đặt ra một yêu cầu cấp thiết cho công tác quản lý hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá và thông tin trên địa bàn thành phố theo xu thế mở nhưng đúng định hướng của Đảng, Nhà nước.


Lễ hội Đình Hàn Bơi - thành phố Hải Dương năm 2010

Với vị trí địa lý nằm giữa 2 thành phố lớn là Hà Nội - Hải Phòng, vì vậy thành phố Hải Dương có đủ điều kiện phát triển về mọi mặt, đặc biệt lĩnh vực hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hóa và thông tin, một lĩnh vực rất sôi nổi, nhạy cảm. Công tác quản lý dịch vụ văn hoá thông tin trong điều kiện nền kinh tế thị trường rất phức tạp và khó khăn. Để làm tốt công tác quản lý trên địa bàn, phòng Văn hoá và Thông tin đã tham mưu cho UBND thành phố xây dựng văn bản và tổ chức quản lý văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá-thông tin trên địa bàn dựa trên cơ sở đánh giá 2 nội dung chính:

Thứ nhất: Các hoạt động văn hoá trong những năm qua diễn ra phần lớn mang tính tự quản do các đơn vị cơ sở, các tổ chức, cá nhân tự đầu tư, tự thực hiện và phát triển dịch vụ theo xu hướng hưởng thụ và do nhu cầu thực tế của nhân dân. Trong phạm vi này phần lớn là các hoạt động văn hoá và loại hình văn hoá dân gian truyền thống của địa phương chủ yếu là những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán, ở các nơi công cộng, tại các di tích, danh lam thắng cảnh… do các tổ chức, cá nhân thực hiện. Các hoạt động này rất gần gũi, bổ ích đối với mọi tầng lớp nhân dân thành phố và được các cơ sở, các cơ quan đơn vị trực tiếp hướng dẫn và quản lý khá chặt chẽ nên hiệu quả tác động đối với đời sống tinh thần của nhân dân rất tích cực, thể hiện sinh động và phong phú, phù hợp với chất lượng văn hoá ở từng khu vực. Tuy nhiên đây lại là hình thức tự quản, sự tham gia quản lý của các cơ quan nhà nước chỉ trong phạm vi hẹp.

Thứ hai: Đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hoá và thông tin. Để duy trì hoạt động được diễn ra theo đúng chủ trương, mục đích, định hướng chung có sự quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương là một vấn đề nan giải. Đây chính là nội dung trong nhiều năm qua phòng Văn hoá và Thông tin tập trung đầu tư thời gian nghiên cứu, tìm tòi giải pháp hữu hiệu để tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản quản lý phù hợp và hiệu quả. Mặc dù vậy khó có thể quản lý một cách triệt để các hoạt động văn hoá-thông tin trên địa bàn. Để hiệu quả, Phòng Văn hoá và Thông tin tập trung đi sâu quản lý một số hình thức tiêu biểu theo từng loại hoạt động dịch vụ văn hoá từ đó làm cơ sở tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân từng bước hoạt động theo đúng quy định chung của thành phố. Từ công tác tập huấn kiến thức quản lý nhà nước, tuyên truyền đa hình thức đến công tác quản lý, theo dõi và kiểm tra xử lý vi phạm

Chính từ nhận thức và định hướng công tác quản lý hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá theo 2 nội dung nêu trên, trong thời gian vừa qua công tác quản lý văn hoá trên địa bàn thành phố không những giữ vững được sự ổn định về an ninh trật tự, an toàn xã hội và hưởng thụ các sản phẩm văn hoá tinh thần từ các dịch vụ văn hoá mà còn mang được nhiều màu sắc đa dạng, phong phú trong các hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá và thông tin. Nhiều hoạt động mang tính giải trí cao được ra đời và phát triển giúp mọi người dân có điều kiện được làm quen và nâng cao khả năng tự tin khi tham gia vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng, thư giãn, giải trí sau những giờ lao động mệt mỏi và cũng là nơi các hoạt động tinh thần của mọi lứa tuổi góp phần giải quyết tốt một số vấn đề xã hội.

Trong giai đoạn tiếp theo, để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ thành phố Hải Dương về công tác văn hoá và thông tin giai đoạn 2011-2015, cần có một hệ thống giải pháp quản lý toàn diện và hiệu quả, Phòng Văn hoá và Thông tin đã tham mưu cho thành phố 3 giải pháp chung có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt như sau:

- Trước hết, đó là giải pháp quản lý thông qua việc thúc đẩy hoạt động kinh tế cho văn hoá (kinh tế trong văn hoá), tức là tìm cách tăng hiệu quả kinh doanh, hiệu quả hoạt động văn hoá nghệ thuật bằng cách tạo điều kiện cho các cơ sở, các tổ chức, cá nhân có điều kiện tổ chức các mô hình hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hoá đủ quy mô, cơ sở vật chất theo yêu cầu của từng loại hình hoạt động. Loại bỏ những quy mô manh mún, thiếu đầu tư, hoạt động chạy theo thị hiếu nhất thời,  hoặc cơ sở vật chất không đảm bảo dẫn đến phát sinh, biến tướng, hiệu quả thấp.

- Quản lý văn hoá cần phải chú trọng đặc biệt đến nội dung, hình thức và tính chất của từng hoạt động văn hoá, lấy đời sống văn hoá là tiêu điểm cho sự phát triển đời sống cơ sở. Ở đây cốt lõi là thái độ quan niệm coi trọng đúng mức vị thế của từng hoạt động văn hoá, từng loại hình dịch vụ văn hoá trong phát triển kinh tế nói chung, đặc biệt trong xây dựng văn hoá. Quản lý văn hoá ở vị trí trung tâm của quá trình xây dựng đời sống kinh tế xã hội ở cơ sở. Như vậy mới có chương trình, kế hoạch phù hợp để phát triển và quản lý hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá.

- Phải có biện pháp thực tiễn phù hợp để xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, đánh giá đúng vấn đề kinh tế trong phát triển văn hoá là phương thức nhằm gắn văn hoá với các hoạt động kinh tế, khai thác tiềm năng kinh tế, tài chính hỗ trợ cho phát triển văn hoá, đồng thời đảm bảo yêu cầu chính trị, tinh thần của hoạt động văn hoá. Khuyến khích, tạo điều kiện cho những hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá được phát triển, phù hợp với quy luật, bối cảnh và điều kiện mới, chứ không nên bó hẹp hoặc nặng nề trong cách nhìn nhận đánh giá kiểu xoi mói, nghi ngờ khi mỗi loại hình dịch vụ văn hoá mới ra đời, xuất hiện trong khu vực. Tất nhiên tương ứng với nhìn nhận trên là khâu quản lý tích cực và phù hợp, đưa ra biện pháp quản lý với từng loại hình hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá để vừa duy trì phát triển vừa quản lý tốt khi chưa có hệ thống văn bản quản lý của nhà nước bổ sung.

Lâu nay, trong cách đánh giá công tác quản lý văn hoá, thường chỉ tập trung quan tâm đến kết quả các cuộc kiểm tra, số liệu xử phạt hành chính, số tang vật bị thu giữ.v.v... mà chưa đánh giá đúng mức việc định hướng và xây dựng các giải pháp quản lý hiệu quả từ nhận thức, cách nhìn nhận về các mô hình tổ chức, hoạt động quản lý với từng hoạt động, dịch vụ văn hoá.

Trong nhiều năm qua, thông qua việc quản lý hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn, ngoài các biện pháp mang tính hành chính, thành phố Hải Dương đã đưa vào chương trình, kế hoạch công tác quản lý nhà nước hàng năm theo tinh thần 3 giải pháp nêu trên. Mặc dù đang trong giai đoạn định hình, nhưng cũng đã đem lại được hiệu quả rất tích cực, thành phố Hải Dương được đánh giá là đơn vị hoạt động có hiệu quả. Công tác quản lý văn hoá và dịch vụ văn hoá chiếm 70%-80% của cả tỉnh nhưng luôn giữ được sự ổn định và duy trì tốt sự phát triển đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân địa phương và khách du lịch cũng như quản lý, ngăn chặn các vấn đề tiêu cực phát sinh trong tổ chức thực hiện.  Từ những kết quả trong công tác, Phòng VHTT thành phố được các cấp từ tỉnh đến trung ương tặng nhiều Bằng khen đặc biệt năm 2010 được Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Bùi Dương Nghĩa
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0