Thư viện tỉnh Hải Dương (Cập nhật: 19/04/2011)

Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Du - Tp. Hải Dương

1. Vị trí, chức năng

a. Thư viện tỉnh Hải Dương là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng, phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

b. Thư viện tỉnh Hải Dương có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Xây dựng chương trình, kế hoach, dự án, đề án về lĩnh vực hoạt động của Thư viện tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy thư viện.

c. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa của địa phương và đối tượng phục vụ của thư viện tỉnh, gồm:

- Sưu tầm, bảo quản vốn tài liệu cổ, quý hiếm có ở địa phương;

- Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại Hải Dương và viết về Hải Dương;

- Nhận các xuất bản phẩm lưu chuyển địa phương theo quy định, các bản sao khoá luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường Đại học được mở tại Hải Dương;

- Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị;

- Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa Thư viện tỉnh Hải Dương với các Thư viện trong nước và nước ngoài bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính khi được cấp có thẩm quyền cho phép;

- Thực hiện thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

d. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu kịp thời và rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến với mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân.

đ. Biên soạn các ấn phẩm thông tin - thư mục và phối hợp với các ngành có liên quan biên soạn, xuất bản tài liệu địa chí theo quy định; cung cấp thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của Thư viện tỉnh.

e. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Thư viện tỉnh; tham gia xây dựng, phát triển và quản lý mạng thông tin - thư viện của hệ thốn  thư viện công cộng các huyện, thành phố.

g. Hướng dẫn, tư vấn phát triển mạng lưới tổ chức thư viện cấp huyện, cấp cơ sở và các thư viện chuyên ngành; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; tổ chức luân chuyển sách, báo; chủ trì, phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác của địa phương.

h. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của Thư viện tỉnh theo quy định của pháp luật.

i. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Thư viện tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liện quan theo quy định;

k. Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động; về tài sản, tài chính của Thư viện tỉnh theo quy định của Nhà nước và của tỉnh;

l. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a. Lãnh đạo Thư viện tỉnh, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Phòng nghiệp vu;

- Phòng Công tác bạn đọc;

- Phòng Thông tin - Thư mục - Địa chí;

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Mạng lưới thư viện;

- Phòng Thư viện thiếu nhi.

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0