Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Hải Dương (Cập nhật: 19/04/2011)

Địa chỉ: Đại lộ Hồ Chí Minh - Tp. Hải Dương

1. Vị trí, chức năng

a. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tổ chức các hoạt động chiếu phim; in nhân, phát hành phim, băng, đĩa hình, đĩa nhạc và các hoạt động điện ảnh khác phục vụ nhân dân trong tỉnh theo quy định;

b. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung tâm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b. Tổ chức chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động, chiếu phim trong trường học theo kế hoạch được giao và theo sự  chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh;

c. Tổ chức lồng ghép trong hoạt động phát hành, chiếu phim để tuyên truyền, cổ động các chủ trương, chính sách, pháp luật, nhà nước và đưa thông tin đến cơ sở;

d. Tổ chức các dịch vụ cung ứng, sửa chữa trang thiết bị chuyên ngành; dịch vụ kỹ sảo điện ảnh và các dịch vụ tại Rạp;

đ. Khai thác phim, băng, đĩa hình, đĩa nhạc phục vụ cho hoạt động chiếu phim tại Rạp và các đội chiếu bóng lưu động; tổ chức in nhân phát hành phim, băng, đĩa hình, đĩa nhạc phục vụ nhân dân trong tỉnh theo quy định pháp luật;

e. Tổ chức sản xuất băng, đĩa hình, đĩa nhạc và phối hợp với các tổ chức, các nhân sản xuất, phổ biến các thể loại phim theo quy định pháp luật;

g. Tham gia Hội đồng thẩm định kịch bản văn học, duyệt phim, băng, đĩa hình, đĩa nhạc khi được Giám đốc Sở giao;

h. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liện quan theo quy định;

i. Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động; quản lý về tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của tỉnh;

k. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a. Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Nghiệp vụ;

- Phòng Chiếu bóng Thành Đông;

- Phòng Chiếu bóng lưu động số 1;

- Phòng Chiếu bóng lưu động số 2.

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0