Trung tâm đào tạo,huấn luyện và thi đấu thể thao dưới nước tỉnh hải Dương (Cập nhật: 19/04/2011)

Địa chỉ: Số 1 Đường Thanh Niên - Tp Hải Dương

1. Vị trí, chức năng

a. Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu Thể thao dưới nước là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện việc đào tạo, huấn luyện vận động viên thành tích cao và tổ chức thi đấu các môn thể thao dưới nước; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động phong trào các môn thể thao dưới nước; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động phong trào các môn thể thao dưới nước và phục vụ công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn dưới nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

b. Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu Thể thao dưới nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung tâm, trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b. Đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao các môn thể thao dưới nước theo hình thức luân huấn và chương trình mục tiêu theo kế hoạch được giao;

c. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cán bộ quản lý, trọng tài các môn thể thao dưới nước từ tỉnh đến cơ sở;

d. Tổ chức các lớp thể thao dưới nước nghiệp dư do tỉnh quản lý nhằm phát hiện tài năng trẻ;

đ. Tổ chức huấn luyện vận động viên các đội tuyển thể thao dưới nước của tỉnh tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực, quốc gia theo kế hoạch được giao;

e. Cung cấp huấn luyện viên, vận động viên các môn thể thao dưới nước cho các đội tuyển thể thao quốc gia khi có yêu cầu;

g. Tổ chức ứng dụng khoa học và công nghệ về thể dục, thể thao trong việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên thuộc Trung tâm quản lý;

h. Tổ chức chăm sóc sức khoẻ, bảo đảm chế độ đào tạo, huấn luyện, thi đấu, chế độ dinh dưỡng cho cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên và các đối tượng có liên quan thuộc Trung tâm quản lý theo quy định;

i. Tổ chức các dịch vụ về thể dục, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

k. Tổ chức huấn luyện các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn dưới nước phục vụ công tác phòng chống bão, lụt và các lĩnh vực có liên quan trên địa bàn tỉnh;

l. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liện quan theo quy định;

m. Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động; quản lý tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của tỉnh;

k. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a. Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Đào tạo, Huấn luyện và Quản lý vận động viên.

 

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0