Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương (Cập nhật: 19/04/2011)

Địa chỉ: Số 1 Bùi Thị Xuân - Ph­ường Lê Thanh Nghị - Thành phố Hải Dương

1. Vị trí, chức năng

a. Nhà thi đấu thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng phục vụ việc đào tạo, tập huấn, tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao và các dịch vụ khác nhằm quản lý sử dụng và khai thác công trình Nhà thi đấu có hiệu quả;

b. Nhà thi đấu thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c. Trụ sở Nhà thi đấu thể dục thể thao đặt tại: Đường Bùi Thị Xuân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Nhà thi đấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phên duyệt;

b. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc đào tạo, tập huấn các môn thể thao trong nhà cho các đội tuyển của tỉnh;

c. Tổ chức các giải thi đấu thể dục, thể thao của tỉnh, khu vực, toàn quốc và quốc tế khi được cấp có thẩm quyền giao;

d. Tổ chức các dịch vụ tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu, phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ được giao;

đ. Tổ chức các dịch vụ tuyên truyền, quảng cáo tại Nhà Thi đấu và các giải thi đấu thể dục, thể thao được tổ chức tại Nhà thi đấu theo quy định;

e. Tổ chức các dịch vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của Nhà Thi đấu theo quy định;

g. Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất và trang thiết bị Nhà thi đấu;

h. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Nhà thi đấu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liện quan theo quy định;

i. Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động; quản lý tài sản, tài chính của Nhà thi đấu theo quy định của Nhà nước và của tỉnh;

k. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a. Lãnh đạo Nhà thi đấu, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng tổ chức Tập luyện và Thi đấu.

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0