Trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật và du lịch Hải Dương (Cập nhật: 19/04/2011)

Địa chỉ: Số 30 Tống Duy Tân - Tp. hải Dương

1. Vị trí, chức năng

a. Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương là đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nhân lực có trình độ ở bậc trung cấp và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch, và các lĩnh vực đào tạo khác được cấp có thẩm quyền giao theo quy định;

b. Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo của Trường, trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b. Tổ chức quản lý quá trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và cấp Bằng, Chứng chỉ cho các đối tượng đào tạo thuộc các ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định;

c. Liên kết với các cơ sở đào tạo để đào tạo bậc cao hơn Trung cấp trong phạm vi ngành, nghề đào tạo của Trường và các ngành nghề đào tạo khác được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d. Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân, trong hoạt động giáo dục; tổ chức cho cán bộ, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội;

đ. Tổ chức các hoạt động sưu tầm, nghiên cứu khoa học, thử nghiệm, ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch phục vụ công tác giảng dạy của Trường và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

e. Tổ chức các dịch vụ về văn hóa, nghệ thuật và du lịch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của Trường theo quy định của pháp luật;

g. Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong quá trình đào tạo của trường theo quy định;

h. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Trường với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liện quan theo quy định;

i. Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động và học sinh, sinh viên; quản lý tài sản, tài chính của Trường theo quy định của Nhà nước và của tỉnh;

k. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a. Lãnh đạo Trường gồm: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó hiệu trưởng

b. Các phòng chức năng, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổ chức;

- Phòng Đào tạo - Quản lý nghiên cứu khoa học;

- Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.

c. Các Khoa, gồm:

- Khoa Âm nhạc - Múa;

- Khoa Mỹ thuật - Sân khấu;

- Khoa Văn hóa - Du lịch;

d. Trung tâm trực thuộc:

- Trung tâm Thực hành Nghệ thuật và Trang trí mỹ thuật.

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0